Liên kết Website

Thống kê truy cập

Online : 4436
Đã truy cập : 80758310

Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định 9 nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.