Tổ chức bộ máy phường Thị Cầu

13/06/2019 21:34 Số lượt xem: 317

       I. Ông Vũ Xuân Hùng- Thành ủy viên,Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường

1. Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Bí thư:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

       II. Ông Nguyễn Trung Giang - Phó Bí Thư TT Đảng Ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị (gọi tắt là khối Đô thị ) và chịu trách nhiệm cá nhân khi gải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được giao như: Địa chính xây dựng - môi trường - Quản lý đô thị - Kiến thiết đô thị, kiểm tra đề xuất xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đội tình nguyện xã hội, công tác PCCC - PCLB và Công đoàn phường.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách khối quản lý đô thị  có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền. Đôn đốc các ngành, khu vực, các Ban chỉ đạo, các Đội liên ngành thực hiện Nghị quyết của HĐND phường, các văn bản Pháp luật của UBND phường và các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên. Quản lý khối Văn phòng UBND, bộ phận cải cách hành chính “một cửa” liên thông, Đề xuất Chủ tịch UBND giải quyết các vấn đề về tổ chức cán bộ.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày của Văn phòng UBND như: tiếp dân, giải quyết các hồ sơ hành chính của nhân dân (trừ những hồ sơ liên quan đến lĩnh vực ngân sách). Đôn đốc các ngành, khu vực, các đội liên ngành thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, kế hoạch của UBND phường, văn bản Pháp luật của UBND phường và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên. Đề xuất Chủ tịch giải quyết các vấn đề về tổ chức cán bộ.

3. Thay mặt Chủ tịch phường giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc. Lập kế hoạch chi kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất của khối với mức chi theo qui định của Pháp luật, trình Chủ tịch UBND phường phê duyệt.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì Phó CT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung được ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên họp của UBND phường, sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

        III. Ông Nguyễn Văn Đĩnh - Chủ tịch UBND phường

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các bộ phận chuyên môn, các Trưởng khu vực thuộc UBND phường, trong việc thực hiện Hiến pháp, Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND và Quyết định UBND phường.

2. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, trừ những vấn đề được qui định tại điều 3 quy chế này.

3. Áp dụng các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường; Ngăn ngừa, xử lý các biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ, viên chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại – tố cáo do nhân dân và các tổ chức gửi đến theo qui định của Pháp luật.

5. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND phường.

6. Đình chỉ, điều động công tác, khen thưởng kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền theo sự phân cấp quản lý. Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo qui định.

7. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của UBND phường và các kết quả giải quyết sai trái của bộ phận chuyên môn.

8. Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các ngành: Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, Tài chính, Thuế, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch, Thanh tra nhân dân, Thi đua khen thưởng và 4 khu vực. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả hoạt động của các ngành, khu vực nêu trên.

9. Xem xét và duyệt chi các khoản chi thường xuyên, đột xuất của UBND cũng như của các đoàn thể theo Nghị quyết của HĐND và theo qui định của Pháp luật.

10. Trong trường hợp đột xuất, phải vắng mặt trong thời gian 7 ngày trở lêm, Chủ tịch UBND phường phải ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND hoặc thành viên UBND phường giải quyết một phần hoặc toàn bộ công việc của Chủ tịch UBND phường. Nội dung ủy quyền phải được thể hiện cụ thể bằng văn bản.

11. Trong hoạt động của mình, Chủ tịch UBND thường xuyên giữ mối quan hệ với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UB.MTTQ phường cùng người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.

12. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo của công dân vào thứ 5 hàng tuần.

      IV. Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND phường

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch UBND phường phụ trách Văn hóa xã hội (gọi tắt là khối Văn xã) trực tiếp phụ trách các bộ phận, lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, xã hội – Thương binh xã hội, VHTT - TDTT - Đài truyền thanh - Nhà văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác như: Quản lý đối tượng dân số - kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ công tác Tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, Phổ cập giáo dục, ... và chịu trách nhiệm cá nhân khi giải quyết các công việc được ủy quyền.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày của Văn phòng UBND như: Tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân (trừ những hồ sơ liên quan đến lĩnh vực địa chính, ngân sách).

3. Thay mặt Chủ tịch UBND phường giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc. Lập kế hoạch chi kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất của Khối với mức chi theo qui định của Pháp luật trình Chủ tịch UBND phê duyệt.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì PCT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên hợp của UBND phường. Sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

Nguồn: UBND phường Thị Cầu