Tổ chức bộ máy phường Kinh Bắc

19/06/2019 14:42 Số lượt xem: 687

I. ĐẢNG UỶ PHƯỜNG KINH BẮC:

1. Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Thuý Tình

- Số điện thoại: 0914.820.079

- Email: nttinh.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Bí thư:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

- Số điện thoại: 0392.362.761

- Email: nttha3.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

+ Điều hành các công việc khác được uỷ quyền khi Bí thư vắng mặt.

3. Phó bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Kinh Quyền

- Số điện thoại: 0946.116.609

- Email: nkquyen.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Phó bí thư Đảng uỷ:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

+ Điều hành các công việc khác được uỷ quyền khi Bí thư, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ vắng mặt.

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH BẮC:

* Đại biểu HĐND phường gồm: 21 ông, bà.

* Thường trực HĐND phường:

1. Chủ tịch HĐND phường: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Số điện thoại: 0392.362.761

- Email: nttha3.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

+ Triệu tập, chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

2. Phó chủ tịch HĐND phường: Ông Bạch Văn Tấn

- Số điện thoại: 0917.632.686

- Email: bvtan.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KINH BẮC: 

* Lãnh đạo UBND phường:

1. Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Kinh Quyền

- Số điện thoại: 0946.116.609

- Email: nkquyen.bn@bacninh.gov.vn

- Nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

+ Lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân xã.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

+ Uỷ quyền cho Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

+ Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, uỷ quyền.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

+ Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

2. Phó chủ tịch UBND phường: Ông Trương Đình Đại phụ trách khối Kinh tế - Đô thị

- Số điện thoại: 0397.883.388

- Email: tddai.bn@bacninh.gov.vn

 - Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc kinh tế - đô thị của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.

3. Phó chủ tịch UBND phường: Bà Đỗ Thị Như Quỳnh phụ trách khối Văn hoá - Xã hội, trực tiếp quản lý Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Số điện thoại: 0356.762.252

- Email: dtnquynh.bn@bacninh.gov.vn

 - Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối văn hoá - xã hội, quản lý Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.

Nguồn: UBND phường Kinh Bắc