Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 11881
Đã truy cập : 47928886

1. Đơn vị bầu cử số 1:

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Ng%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Mai+H%C6%B0%C6%A1ng.pdf/2222c938-58c9-4902-b074-7ee75e3542a6

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+M%C3%B9i.pdf/1fe8bbca-d352-4943-997c-6bb1736b2d78

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Th%E1%BA%AFng.pdf/c9bd6ee1-520f-49c3-a06a-e9e2b35c1521

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+Xu%C3%A2n+Th%C6%B0%E1%BB%9Fng.pdf/cb551ffc-553e-4391-b076-2e4ad5a3c40c

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Tr%E1%BB%8Dng.pdf/20426cc0-fd5c-4fd8-9aef-db27dea24775

2. Đơn vị bầu cử số 2:

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+H%C3%B2a+B%C3%ACnh.pdf/eb1898fd-290c-4073-8f72-15619b981f1d

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%91c+Chung.pdf/2b757dd2-1569-4dc1-8f72-7abc89285270

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+Tuy%E1%BA%BFt+Oanh.pdf/76289470-f879-4067-ad40-ff7b2d7ab754

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Tuy%E1%BA%BFt.pdf/67c784a8-546f-4c6d-be6b-0ee3e69bc6cc

3. Đơn vị bầu cử số 3:

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/L%C6%B0%C6%A1ng+Ng%E1%BB%8Dc+C%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf/56002a45-933a-4bf3-a54f-e185213596f3

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Tr%E1%BA%A7n+Th%E1%BB%8B+%C4%90%C3%B4ng.pdf/2c768935-9ec9-4b83-a765-0a3655f03994

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Ph%E1%BA%A1m+Trung+Hi%E1%BA%BFu.pdf/d2fa3e24-2785-45e1-b3c4-c7a8a4f492a4

http://www.bacninh.gov.vn/documents/13039789/31068068/Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Lan.pdf/5adf9ba9-c52c-450c-9cb5-8edb69a428ec