Phường Suối Hoa tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.mp4
29/03/2024 -  33