Văn phòng HĐND-UBND

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 4531

 

Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Chánh Văn phòng

Trần Minh Tú

Email:tmtu.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3780 550

Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Tiến Hà

Email:htha.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3780 550

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Khắc Diện

Email: nkdien.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 822 355

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thuận

Email: ntthuan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 822 355

 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND- UBND:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.
Admin
Nguồn: PNV