Văn phòng HĐND-UBND

16/06/2023 09:10 Số lượt xem: 7430

Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Tiến Hà

Email:htha.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3780 550

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Khắc Diện

Email: nkdien.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 822 355

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thuận

Email: ntthuan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 822 355

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND- UBND:

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Văn phòng HĐND & UBND thành phố Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ - UBND

ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh)

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố (sau đây viết tắt là Văn phòng HĐND & UBND) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp việc về hoạt động Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Văn phòng HĐND & UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng HĐND & UBND thành phố theo quy định.

2. Tham mưu, xây dựng lịch, chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chương trình và kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền.

3. Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do. Có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan chuẩn bị báo cáo, đề án trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân thành phố.

4. Kiểm tra thể thức các văn bản trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký duyệt.

5. Thực hiện thừa lệnh, Uỷ quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập các cuộc họp, thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp; trực tiếp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các văn bản kết luận, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Tổng hợp tình hình và đề xuất các ý kiến thuộc chức năng tham mưu trong các cuộc họp giao ban Thường trực Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các kỳ họp khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập, làm thư ký ghi biên bản các phiên họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Tổ chức và chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố và các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các buổi làm việc giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với các đoàn công tác đến làm việc. Đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo chế độ. Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức các đợt giám sát và tiếp xúc cử tri.

8. Quản lý hồ sơ, biên bản các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các buổi làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Thông báo kịp thời đến các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân liên quan về nội dung đã được kết luận tại các hội nghị và buổi làm việc nêu trên.

9. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

10. Tham mưu cho Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức công tác tiếp dân; phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật tiếp công dân và Quy chế tiếp dân của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Văn phòng HĐND & UBND được thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, các cơ quan liên quan khác báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân thành phố để tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

12. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và về các chế độ, chính sách mới ban hành, các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước khi được ủy quyền.

14. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự trong khu vực trụ sở Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân thành phố.

Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, thực hiện chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

Điều 3. Tổ chức, biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Văn phòng:

- Văn phòng HĐND & UBND thành phố có Chánh Văn phòng các Phó Chánh Văn phòng;

- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động của Văn phòng HĐND & UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật  về  lĩnh  vực, nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, Chánh Văn phòng ủy nhiệm cho một Phó Chánh Văn phòng điều  hành  hoạt  động  của  Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng về việc điều hành hoạt động công tác của Văn phòng HĐND & UBND trong thời gian được Chánh Văn phòng ủy nhiệm.

- Việc  bổ  nhiệm,  điều  động,  luân  chuyển,  khen  thưởng,   kỷ   luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân thành phố quyết  định  theo quy định.

b) Các công  chức  chuyên  môn  và  nhân  viên giúp việc

- Công chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên được bố trí phù hợp với vị trí việc làm và số lượng biên chế được giao.

- Công chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên chịu sự quản lý và điều hành của Chánh Văn phòng; thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn do Chánh Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công đảm nhiệm.

2. Biên chế:

Biên chế công chức, nhân viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng số biên chế hành chính của thành phố được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung cần bồ sung, sửa đổi, Chánh Văn phòng HĐND và UBND đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Tải bản đỏ tại đây

Nguồn: PNV