Phường Hòa Long thực hiện Kế hoạch Số 125 /KH-UBND, ngày 04/8/2022 của UBND Thành phố Bắc Ninh. Về việc Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

05/08/2022 09:15 Số lượt xem: 3222

Phường Hòa Long thực hiện Kế hoạch Số 125 /KH-UBND, ngày 04/8/2022 của UBND Thành phố Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  125 /KH-UBND

Thành phố Bắc Ninh, ngày   04  tháng  8  năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

 

Căn cứ Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

- Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

- Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, làm nền tảng xây dựng thành phố Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh;

- Xác định nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, thường xuyên, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng

Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên gia đình bao gồm: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

2. Phạm vi

Bộ tiêu chí được phổ biến và áp dụng với các thành viên trong gia đình và mọi gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các thành viên thuộc nhóm vợ chồng; ông bà, cha mẹ và con, cháu; anh, chị, em trong gia đình thực hiện tiêu chí ứng xử chung, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các tiêu chí cụ thể được quy định tại Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Phấn đấu đạt 80% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

- 100% các khu phố đưa nội dung thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình vào quy ước, hương ước;

- Đạt từ 50% trở lên số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề do UBND phường tổ chức tại các khu phố;

- Đạt 90% trở lên cán bộ làm công tác gia đình các cấp, Trưởng khu dân cư được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

IV. NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

- Nguyên tắc “Tôn trọng”: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau;

- Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.     

- Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau.

- Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình

- Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng;

- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình;

- Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội;

- Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương

- Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu;

- Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân;

- Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép

- Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình;

- Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính;

- Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ

- Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải;

- Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị;

- Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các gia đình, thành viên trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng người dân về sự cần thiết của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong việc xây dựng một lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc, từ đó thúc đẩy tính tự giác, nhiệt tình tham gia hoạt động và thực hành các tiêu chí ứng xử;

Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

2. Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp thành phố.

3. Tổ chức đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố.

Các khu phổ tổ chức cho hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo mẫu số 01A gửi kèm) và tổ chức tự chấm điểm kết quả thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo biểu mẫu số 01B gửi kèm) gắn với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” và bình xét khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương.

4. Lồng ghép và gắn Bộ tiêu chí với các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; khen thưởng, biểu dương gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau gắn với khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu và gắn với các dịp sơ kết, tổng kết thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình…

6. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp.

7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022- 2025.

Trưởng khu phố tổng hợp kết quả đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, báo cáo về UBND phường (theo Mẫu số 02 gửi kèm), theo định kỳ trước ngày 13/11 hàng năm;

UBND các phường tổng hợp kết quả đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo Biểu mẫu số 03 gửi kèm) và Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử tại địa phương (theo Biểu mẫu số 06 gửi kèm) về UBND thành phố Bắc Ninh (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) theo định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm;

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố (theo Biểu mẫu số 04) và tham mưu UBND thành phố Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo Mẫu số 06) về UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo định kỳ trước ngày 05/12 hàng năm.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị và các địa phương; các chương trình dự án, đề án liên quan khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí;

- Hàng năm, tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp thành phố.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Hội thi, hội diễn, hội nghị chuyên đề, tuyên truyền trực quan; In, mua, cấp phát sách, tài liệu tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến cơ sở trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố theo quy định; tham mưu sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào chương trình hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh trong các trường học trên địa bàn thành phố; lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các chương trình, đề án của ngành;

- Khuyến khích lồng ghép một số nội dung như: Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em trong giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non trên địa bàn.

3. Phòng Tư pháp thành phố

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình; tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào chương trình, hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình…

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Phối hợp, rà soát dự toán kinh phí thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hàng năm của các đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan.

6. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo kế hoạch.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về nội dung Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình bằng nhiều hình thức phù hợp, tạo hiệu quả truyền thông tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; biểu dương các mô hình hay, các tấm gương tích cực, các gia đình tiêu biểu…

8. Các phòng, ban, đơn vị thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; lồng ghép tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh

Chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử gia đình gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống của từng gia đình, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân thành phố, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi thành phố

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tích cực đăng ký và thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm; các cuộc vận động, các phong trào, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn, hội các cấp.

11. UBND các phường

- Bám sát mục tiêu, nội dung Kế hoạch của thành phố, xây dựng Kế hoạch thực hiện, quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp tại địa phương.

- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công tác gia đình, Trưởng các khu phố; cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử phường; lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của các khu phố, trong sinh hoạt tại các Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững và các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc tại địa phương…

- Chỉ đạo triển khai đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hàng năm; lồng ghép và gắn Bộ tiêu chí với các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào quy ước khu phố; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức tổng kết, khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các phường triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm./.

Nơi nhận:

- Sở VHTT&DL (b/c);

- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP;

- UBND các phường;

- Lưu: VT, PVHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

         (Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hiếu

hòa long