Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 16744

 I.Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 1 Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222 3870 716

- Email: ttvhtt.bn@bacninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Giám đốc

Nguyễn Thị Hiền

 Email: nthien.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3870 716

Phó Giám đốc

Trần Mạnh Lân

Email: tmlan.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3870 716

Phó Giám đốc

Nguyễn Khắc Thụy

Email: nkthuy.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3870 716

Phó Giám đốc

Nguyễn Phương Hải

Email: nphai.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3870 716

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

1.Chức năng

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninhthực hiện chức năng là cơ quan văn hóa thể thao tuyên truyền, truyền thông của Đảng bộ, chính quyền của thành phố Bắc Ninh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao truyền thanh, truyền hình và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình và du lịch ở cơ sở;tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ

a.Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, dân ca quan họ, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao truyền thanh, truyền hình và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình, du lịch trên địa bàn.

- Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

b.Lĩnh vực Truyền thanh, Truyền hình

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND,UBND thành phố trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành của đơn vị để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên hệ thống Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh phường trên địa bàn thành phố.

Nguồn: TTVHTT&TT