Trung tâm Hành chính công thành phố

13/07/2017 14:39 Số lượt xem: 1413

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Giám đốc

Nguyễn Quốc Tuấn

Email: nqtuan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 663 379

Phó Giám Đốc

Nguyễn Văn Phúc

Email: nvphuc.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3830.199

Phó Giám Đốc

Nguyễn Quang Đạo

Email: nqdao.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3830.199

Admin
Nguồn: PNV