Quy chế hoạt động của BBT Cổng TTĐT thành phố

20/01/2016 01:49 Số lượt xem: 6521

    ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ BẮC NINH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2434/QĐ-UBND

 

TP. Bắc Ninh, ngày 3 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập

Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH

      Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

      Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

     Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 9/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

     Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND thành phố về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh;

     Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh;

     Căn cứ Kết luận tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh ngày 03/9/2015;

     Xét đề nghị của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tại Tờ trình số 01/TTr-BBT ngày 20.7.2015.

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh".

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND thành phố; phòng Văn hoá và Thông tin thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; thành viên Ban biên tập; UBND các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);

- Thường trực Thành ủy; HĐND TP (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Lưu: VT, VHTT.

 

T.M UBND THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quốc Liêm

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẮC NINH

                        (Ban hành kèm theo Quyết định số 2434 /QĐ-UBND ngày 3 / 9 /2015)                     

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

        Điều 1: Phạm vi đối tượng

       Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố (sau đây gọi tắt là Ban biên tập CTTĐT). Việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng thông tin điện tử của thành phố được áp dụng đối với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia BBT Cổng thông tin điện tử.

        Quy chế được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý, cơ chế chính sách cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước của hệ thống các cơ quan chuyên môn của thành phố, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của UBND thành phố và UBND các xã, phường.

        Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh là cổng thành phần được xây dựng và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh nhằm đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh và Thành phố đến với công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

        Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện.

          Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.

        Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh giao cho phòng Văn hoá và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành hệ thống dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố.

        Tên gọi: Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.

        Địa chỉ internet: http://bacninh.gov.vn/huyenthithanh/thanhphobacninh.

        Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh

        1. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử có nhiệm vụ

        - Xây dựng kế hoạch, định hướng, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

        - Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung của các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử trước UBND thành phố.

        - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND thành phố về hoạt động của Cổng thông tin điện tử và kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

        - Thực hiện chế độ họp định kỳ Ban biên tập để đánh giá chất lượng các tin, bài; kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo của Ban biên tập CTTĐT.

        2. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử có quyền hạn

        - Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị xã, phường thuộc thành phố cung cấp thông tin cần thiết để đưa lên Cổng thông tin điện tử (trừ tài liệu mật).

        - Được hưởng tiền nhuận bút và các khoản thù lao khác theo quy định.

        - Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Cổng thông tin điện tử trình UBND thành phố phê duyệt.

        - Đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tập thể trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

        Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, Phó ban và Thành viên Ban biên tập

        1. Trưởng Ban biên tập: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về nội dung và các hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Có quyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban biên tập về công tác quản lý và sử dụng Cổng thông tin điện tử. Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

        2. Phó Ban biên tập: Chịu sự phân công của Trưởng ban; đảm nhiệm quản lý theo từng nội dung của Cổng thông tin điện tử; kiểm duyệt và quyết định các nội dung đưa lên Cổng thông tin điện tử khi có sự uỷ quyền của Trưởng ban.

        3. Thành viên Ban biên tập: Giúp việc cho Trưởng Ban biên tập, đề xuất những giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử, trang thiết bị cho việc phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm thu thập thông tin, viết tin bài, kiểm tra nguồn gốc các thông tin và biên tập, tổng hợp thông tin, kiểm duyệt thông tin trình Trưởng ban trước khi đưa lên Cổng thông tin điện tử.

CHƯƠNG II:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

        Điều 4: Nội dung thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử

        Các thông tin do các đơn vị cung cấp lên Cổng thồng tin điện tử gồm: Các thông tin giải quyết thủ tục hành chính và thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thành phố và các xã, phường; các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố ban hành; các tin tức, thông báo, báo cáo hoạt động của thành phố; các thông tin chung giới thiệu về thành phố(có thể kèm theo hình ảnh) như: Giới thiệu về địa giới hành chính, truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Giới thiệu về các xã, phường trên địa bàn, các tiền đề kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn không thuộc nội dung bảo mật theo quy định của Nhà nước. Các hỏi đáp về chế độ, chính sách thuộc các lĩnh vực do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời theo uỷ quyền của UBND thành phố. Các thông tin khác theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.

        Quy định phông chữ tiêu chuẩn

        Phông chữ (font) dùng trong văn bản cung cấp lên Cổng thông tin điện tử phải sử dụng phông chữ tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001.

        Điều 5: Cập nhật thông tin

        Việc cập nhật thông tin theo chức năng, nhiệm vụ phải phù hợp với chương trình công tác từng tuần, từng tháng, từng quý, từng năm. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố căn cứ trách nhiệm được phân công, chủ động cung cấp những thông tin một cách sớm nhất về Ban biên tập.

        Điều 6: Yêu cầu về nội dung

        - Các nội dung cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đảm bảo đúng với bản chính đã được ký duyệt, ban hành. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, HĐND-UBND thành phố về nội dung đã cung cấp.

        Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố phải đúng với Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

        Điều 7: Thời gian gửi văn bản cho Ban biên tập

        Thời gian gửi văn bản cho Ban biên tập, các nội dung cần thiết cung cấp đưa lên Cổng thông tin điện tử chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày văn bản được phát hành.

        Đối với các tin, ảnh thời gian gửi chậm nhất là 01 ngày kể từ ngày diễn ra các sự kiện.

        Điều 8:

       Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; các xã, phường; các tổ chức,  doanh nghiệp, cá nhân hoạt động về lĩnh vực thông tin và truyền thông gửi tin, bài, hình ảnh về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố- cơ quan thường trực của Ban biên tập CTTĐT. Email: pvhtt.bn@bacninh.gov.vn để kiểm duyệt và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử.

CHƯƠNG III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

        Điều 9: Phương thức hoạt động:

        Ban biên tập họp giao ban hàng tháng, khi cần thiết Ban biên tập có thể họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng ban biên tập.

        Điều 10: Quan hệ công tác:

        Đối với lãnh đạo UBND thành phố: Ban biên tập được quyền đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; các xã, phường cung cấp thông tin và duyệt nội dung để phục vụ cho công tác biên tập của Ban biên tập.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

        Điều 11: Khen thưởng

        Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban biên tập trình Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố xét và đề nghị Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Cổng thông tin điện tử.

        Điều 12: Kỷ luật

        Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm Luật báo chí và các Điều của Quy chế này thì Ban biên tập xem xét và đề nghị UBND thành phố có hình thức kỷ luật theo quy định.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Điều 13

        Thành viên Ban biên tập căn cứ nhiệm vụ được phân công và thực hiện Quy chế này.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổng hợp, báo cáo Ban biên tập CTTĐT để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nguyễn Thị Nga
Nguồn: UBND thành phố