Phòng Y tế

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 3778
PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
Trưởng phòng:
Ông Đặng Quang Ảnh
Email: dqanh.bn@bacninh.gov.vn
ĐT: (0222).3870911

        Vị trí, chức năng:
        Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
        Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 
        Nhiệm vụ và quyền hạn:
        1. Trình UBND thành phố:
        - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.
        - Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn thành phố;
        2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt.
        3. Giúp UBND thành phố thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.
        4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn thành phố.
        5. Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số-kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
        6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
        7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
        8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: PNV