Thanh tra Thành phố

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 6704
Thanh tra Thành phố

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Chánh Thanh Tra

Nguyễn Thị Khuy

Email: ntkhuy1.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 811749

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Khánh Dũng

Email: nkdung.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 820227

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Tuyến

Email: ndtuyen.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3 820227

         II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

         Vị trí, chức năng:

        Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

        Thanh tra thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND thành phố; đông thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

        Nhiệm vụ và quyền hạn:

        Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

        1.Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        2. Trình Chủ tịch UBND thành phố chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch thanh tra khác theo quy định của pháp luật.

        3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

        4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra giải quyết, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.

        5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

        6. Chủ trì phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân xã, phường.

        7. Về thanh tra.

        a) Thanh tra việc thực hịên chính sách, pháp luật nhiệm vụ của UBND các xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

        b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã,phường nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

        c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

        d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết đinh xử lý về thanh tra của thanh tra thành phố và của Chủ tịch UBND thành phố.

        8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        a) Hướng dẫn UBND các xã, phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố thực hiện việc tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        b) Thanh tra, Kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã phường, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý cuả UBND thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố.

        c) Xác minh kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố khi được giao;

        d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

        đ) Theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố

        9. Về phòng, chống tham nhũng.

        a. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của UBND thành phố.

        b. Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, VKS nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

        c. Quản lý bản kê khai tài sản , thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của phấp luật về phòng, chống tham nhũng.

        d. Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

        10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

        11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa hoc, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

        12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra giải quyết khiếua nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND thành phố và Thanh tra Tỉnh.

        13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố theo quy định của phấp luật và phân cấp của UBND thành phố.

        14. Quản lý sử dung tài chính, tài sản được giao theo quy định của phấp luật và phân cấp của UBND thành phố.

        15. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật.

Admin
Nguồn: PNV