Phòng Kinh tế

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 7639

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trưởng phòng

Trịnh Xuân Nhàn

Email: txnhan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3820 103

Phó Trưởng phòng

Tô Thị Hường

Email: tthuong1.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3820 494

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Tuyết Mai

Email: tttmai.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3820 494

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

        Vị trí, chức năng:

        Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.

        Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn; của Sở Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

          Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

        3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        4. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

        5. Về lĩnh vực công thương:

        a, Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh.

        b, Cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn.

        6. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

        a, Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

        b, Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        c, Thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

        d, Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

        đ, Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

e, Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn.

        g, Tổ chức hướng dẫn và thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn.

h, Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thành phố theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn.

        7. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:

        a, Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND thành phố.

        b, Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

        c, Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

        8. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

        9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, phường về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do phòng quản lý.

        10. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

        11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật; xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng; tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

        12. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

        13. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố.

        14. Tiếp nhận chuyển giao chức năng quản lý nhà nước của Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố:

        - Thực hiện chức năng đầu mối giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp;

        - Tổng hợp báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố cho Sở Công thương;

        - Là đầu mối tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình hoạt động và khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

        - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, tỉnh và chính quyền địa phương có khu công nghiệp, cụm công nghiệp đa nghề trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng trong và ngoài cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

        - Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra các mặt hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đa nghề của thành phố theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

        15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Admin
Nguồn: PNV