Phòng Giáo dục và Đào tạo

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 2615

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

I. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Cương Nghị

Email: ncnghi.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

Phó Trưởng phòng

Vũ Thị Việt Hoài

Email: vtvhoai.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Bích Vân

Email: ntbvan.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

Phó Trưởng phòng

Bùi Thị Huệ

Email: bthue.bn@bacninh.gov.vn

ĐT: 0222 3821 524

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

        Vị trí, chức năng:

        Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền của UBND thành phố.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

        Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm sau khi được ban hành.

        2. Trình UBND thành phố quyết định kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn; tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

        3. Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

      3.1. Trình UBND thành phố về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non và cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

        3.2. Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non và cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, trình chủ tịch UBND thành phố quyết định.

        3.3. Hướng dẫn, kiểm tra UBND phường (xã) thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn phường (xã).

        3.4. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố theo phân cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND thành phố; xét duyệt điều động giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

        3.5. Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở GD&ĐT công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

        3.6. Tổ chức dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của thành phố gửi cơ quan chuyên môn của UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

        3.7. Tổ chức thực hiện công tác phổ cấp giáo dục và thực hiện xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

        3.8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.

        3.9. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

        3.10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

        3.11. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản được giao cho cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo, theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

        4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

Admin
Nguồn: PNV