THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tháng 02/2024

19/02/2024 11:05 Số lượt xem: 106

Ngày 26/12/2023, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Thông báo số 222/TB-UBND về lịch tiếp công dân năm 2024 của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 07/02/2024, UBND thành phố ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố từ ngày 15/02/2024 sang ngày 20/02/2024. Tuy nhiên, do điều kiện công tác, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND thành phố điều chỉnh lịch tiếp công dân từ ngày 20/02/2024 sang ngày 21/02/2024.

Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Thông báo số 222/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND thành phố.

UBND thành phố Bắc Ninh thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Xem tại đây

Nguồn: UBND thành phố Bắc Ninh