Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

07/12/2022 14:44 Số lượt xem: 173

Ngày 06/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

          Dự, chỉ đạo tại điểm cầu thành phố có đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí báo cáo viên của Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, bên cạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, để làm cơ sở cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 6; quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt Nghị quyết… Đồng thời tin tưởng, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Cấp ủy các cấp, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản trong Nghị quyết; nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trọng tâm, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải tiến hành thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đa dạng đối tượng.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan thông tin, truyền thông của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến những nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian trước mắt, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để đánh giá toàn diện kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo động lực, tiền đề vững chắc bước sang năm mới 2023./. 

Minh Khang - Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố