Ban quản lý dự án xây dựng thành phố

06/10/2016 11:43 Số lượt xem: 3703
Ban quản lý dự án xây dựng thành phố.

 I.Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố

- Địa chỉ: Tấng 2 Trung tâm VHTT thành phố- Số 2 Đường Ngô Sỹ Liên, Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh. 

- Điện thoại: 0222 3820 148

- Email: bqldaxd.bn@bacninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy:

Chức vụ

Thông tin

Giám đốc

Nguyễn Trung Thành

Email: ntthanh.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3820 148

Phó Giám đốc

Phạm Văn Thịnh

Email: pvthinh.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3820 148

Phó Giám đốc

Ngô Văn Thao

Email: nvthao.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3820 148

Phó Giám đốc

Nguyễn Hữu Lĩnh

Email: nhlinh1.bn@bacninh.gov.vn

- ĐT: 0222 3820 148

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, được chuyển từ Ban quản lý công trình thị xã Bắc Ninh thành Ban QLDA xây dựng thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), được thành lập tại quyết định số 169/UB ngày 30/6/1996 của UBND tỉnh Bắc Ninh, là cơ quan đơn vị sự nghiệp có thu, về tài chính lấy từ chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát kỹ thuật thi công các công trình do Ban thực hiện để duy trì hoạt động của Ban.

Cơ quan có tư cách pháp nhân được UBND tỉnh, UBND thành phố giao cho làm chủ đầu tư hoặc uỷ quyền làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác.

Được phép thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng theo đúng quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban QLDA xây dựng thành phố là cơ quan chuyên ngành giúp chủ đầu tư (UBND thành phố) tổ chức triển khai và thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm cả 3 giai đoạn đầu tư (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư thi công xây dựng, giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng) theo đúng Luật xây dựng, đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng quyết định đầu tư và trình tự đầu tư theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Admin
Nguồn: BQL dự án xây dựng TP