Hội Liên hiệp phụ nữ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 37698

Hội Liên hiệp phụ nữ

I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 85A- đường Nguyễn Du- phường Ninh Xá- TP. Bắc Ninh
Điện thoại: 02223.822236
Email: hpn.bn@bacninh.gov.vn
II. Tổ chức bộ máy:
Đồng chí: Quách Thị Ánh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố
- Số điện thoại văn phòng: 02223.822236
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố
- Số điện thoại văn phòng: 02223.813644
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hường
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố
- Số điện thoại văn phòng: 02223.700598
III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:
1. Chức năng:
- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội thực hiện bình đẳng giới.
2. Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng  cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;
- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;
- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;
- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân tiến bộ vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.
Admin
Nguồn: Hội PN