Hội Nông dân thành phố

20/12/2016 11:08 Số lượt xem: 40036

Hội Nông dân thành phố

I- Thông tin chung:
- Tên cơ quan: Hội nông dân Thành phố.
- Địa chỉ: Số 85A, Nguyễn Du, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh
- Email: hnd.bn@bacninh.gov.vn.
- Điện thoại: 02223.822.238.
II- Tổ chức bộ máy:

Trưởng Ban

Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt

SĐT: 0222.3.813.788

Email: nvdat.bn@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng Ban

Đồng chí: Nguyễn Văn Duyên

SĐT: 0222.3.813.788

Email: nvduyen.bn@bacninh.gov.vn

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Hội Nông dân Thành phố Bắc Ninh với trên 17.000 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ sở và 74 chi hội. Phối hợp tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi vật nuôi cây trồng, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Nhận uỷ thác và tổ chức cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất. Động viên hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

Nguồn: Hội Nông dân TP