Các di tích xếp hạng cấp Quốc gia

29/04/2020 09:10 Số lượt xem: 14236

STT

Tên Di tích

Địa chỉ

Phân loại

I

 Phường Khúc Xuyên

01

Đình Trà Xuyên

Khu Trà Xuyên

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

Chùa Trà Xuyên

Khu Trà Xuyên

Di tích kiến trúc nghệ thuật

II

 Phường Đại Phúc

01

Lăng đá Bùi Nguyễn Thái

 Khu 1

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

 Văn miếu Bắc Ninh

 Khu 10

Di tích lịch sử

03

Khu lưu niệm Nguyễn Phúc Xuyên

 Khu 7

Di tích lịch sử

04

Nhà thờ chi trưởng họ Nguyễn

 Khu 7

Di tích lịch sử

05

Nhà thờ chi 2 họ Nguyễn

 Khu 7

Di tích lịch sử

06

Nhà thờ chi 3 họ Nguyễn

 Khu 7

Di tích lịch sử

III

Phường Vũ Ninh

01

Đình Cô Mễ

Khu Cô Mễ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

Chùa Cô Mễ

Khu Cô Mễ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

03

Đền Bà chúa Kho

Khu Cô Mễ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

04

Đền Quan

Khu Thanh Sơn

Di tích kiến trúc nghệ thuật

IV

Phường Kinh Bắc

01

Đình Yên Mẫn

Khu Yên Mẫn

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

Chùa Yên Mẫn

Khu Yên Mẫm

Di tích kiến trúc nghệ thuật

V

Phường Vạn An

01

Đình Thụ Ninh

Khu Thụ Ninh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

Đình thượng Đồng- Đình Sắc

Khu Thượng Đồng

Di tích kiến trúc nghệ thuật

03

Chùa Thượng Đồng

Khu Thượng Đồng

Di tích kiến trúc nghệ thuật

VI

Phường Ninh Xá

 

 

01

Đình Đọ Xá

Khu Đọ Xá

Di tích Lịch sử

02

Chùa Đọ Xá

Khu Đọ Xá

Di tích lịch sử

VII

Phường Võ Cường

 

 

01

Đình Xuân Ổ A

Khu Xuân Ổ A

Di tích kiến trúc nghệ thuật

02

Đền Xuân Ổ A

Khu Xuân Ổ A

Di tích kiến trúc nghệ thuật

03

Chùa Xuân Ổ A

Khu Xuân Ổ A

Di tích kiến trúc nghệ thuật

04

Di chỉ khảo cổ học Chùa Lái

Khu Xuân Ổ B

Khảo cổ học

VIII

 Phường Đáp Cầu

01

Đình Đáp Cầu

 Khu 5

 Di tích lịch sử, kiến trúc

02

Chùa Đáp Cầu

 Khu 5

 Kiến trúc nghệ thuật

IX

Phường Thị Cầu

01

Chùa Điều Sơn

Khu 1

Di tích lịch sử

02

Đền Điều Sơn

Khu 1

Di tích lịch sử

03

Địa điểm Núi Dinh

Khu 4,5,8

Di tích lịch sử

X

Phường Vân Dương

 

 

01

Đền Vân Mẫu

Khu Hai Vân

Di tích lịch sử

02

Nhà Cố Trạch

Khu Hai Vân

Di tích lịch sử

03

Nghè Chu Mẫu

Khu Vẫn Mẫu, Chu Mẫu

Di tích lịch sử

XI

 Phường  Phong  Khê

01

Đền (Nghè) Dương Ổ

 Khu Dương Ổ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

X

Phường Hạp Lĩnh

01

Chùa Hồng Lô

 Khu Trần

Di tích KT- NT

XI

Phường Kim Chân

 

 

01

Nhà thờ 18 Tiến sĩ họ Nguyễn

Khu Kim Đôi

Di tích lịch sử

02

 Văn chỉ họ Phạm

Khu Kim Đôi

Lịch sử

XII

Phường Nam Sơn

01

Chùa Dạm

Khu Tự Thôn

Di tích LS-KTNT- Khảo cổ

02

Chùa Hàm Long

Khu Thái Bảo

Di tích Lịch sử- KTNT

XIII

 Phường Hòa Long

01

Đình Diềm

Khu Diềm

Di tích nghệ thuật

02

Đền Vua bà Thuỷ tổ

Khu Diềm

Di tích lịch sử

03

Đình Quả Cảm

Khu Quả Cảm

Di tích lịch sử

04

Chùa Quả Cảm

Khu Quả Cảm

Di tích lịch sử

05

Đền Quả Cảm

Khu Quả Cảm

Di tích lịch sử

06

Chùa Xuân Đồng

Khu Xuân Đồng

Di tích nghệ thuật

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố