Danh sách di tích xếp hạng cấp Tỉnh (55 di tích)

29/04/2020 03:46 Số lượt xem: 17230

STT

Tên Di tích

Địa chỉ

I

Phường Khúc Xuyên

01

Đình Khúc Toại

Khu Khúc Toại

02

Chùa Khúc Toại

Khu Khúc Toại

II

Phường Đại Phúc

01

Nghè Thượng thần

Khu 1

02

Đình Đông Thượng

Khu 4

03

Nhà thờ chi thứ phái Tích Thiện Đường

Khu 4

04

Đình Diên Thọ

Khu 6

05

Đình Phúc Đức

Khu 10

06

Chùa Cao (Chùa Linh Sơn)

Khu 1

III

 Phường Vũ Ninh

01

Đình Thanh Sơn

Khu Thanh Sơn

02

Chùa Thanh Sơn

Khu Thanh Sơn

03

Đình Phúc Sơn

Khu Phúc Sơn

04

Chùa Linh Quang

Khu Phúc Sơn

05

Đình Phương Vĩ

Khu Phương Vĩ

06

Chùa Phương Vĩ

Khu Phương Vĩ

IV

Phường Kinh Bắc

01

Đình Y Na

Khu Y Na

02

Đình Thị Chung

Khu Thị Chung

03

Chùa Thị Chung

Khu Thị Chung

04

Đình Niềm Xá

Khu Niềm Xá

V

Phường Vạn An

01

Lò gốm Đương Xá

Khu Đương xá 1

02

Chùa Thanh Lãng

Khu Đương Xá 2

VI

Phường Tiền An

01

Đình Tân An

Khu 3

02

Đền thờ Trần Hưng Đạo

Khu 5

VII

 Phường Vệ An

01

Thành Bắc Ninh

Khu 1

02

Đền Trung Cơ

Khu 2

VIII

Phường Võ Cường

01

Đình Hòa Đình

Khu Hòa Đình

02

Đền  Hòa Đình

Khu Hòa Đình

03

Đình Bồ Sơn

Khu Bồ Sơn

04

Đình Khả Lễ

Khu Khả Lễ

05

Đền Khả Lễ

Khu Khả Lễ

06

Đình Xuân Ổ B

Khu Xuân Ổ B

07

Chùa Xuân Ổ B

Khu Xuân Ổ B

IX

Phường Khắc Niệm

01

Đình làng Thượng

Khu Thượng

02

Chùa làng Thượng

Khu Thượng

X

 Phường Vân Dương

01

Đình Lãm Dương

Khu Lãm Làng

02

Chùa Lãm Dương

Khu Lãm Làng

XI

 Phường  Phong  Khê

01

Đình Đào Xá

Khu Đào Xá

XII

 Phường Hạp Lĩnh

01

Đình khu Trần

Khu Trần

02

Nghè Khu Trần

Khu Trần

03

Đình khu Sơn

Khu Sơn

XIII

Phường Nam Sơn

01

Đình Đa Cấu

Khu Đa Cấu

02

Đình Đông Dương

Khu Đông Dương

03

Đình Môn Tự

Khu Môn Tự

04

Đình Sơn Nam

Khu Sơn Nam

05

Đình Triều Thôn

Khu Triều Thôn

06

Đền Triểu Thôn

Khu Triều Thôn

07

Đình Tự Thôn

Khu Tự Thôn

08

Đình Thái Bảo

Khu Thái Bảo

09

Chùa Bảo Quang

Khu Sơn Đông

10

Đình Sơn Đông

Khu Sơn Đông

XIV

Phường Hòa Long

01

Đình Đẩu Hàn

Khu Đẩu Hàn

02

Chùa Đẩu Hàn

Khu Đẩu Hàn

03

Đình Xuân Ái

Khu Xuân Ái

04

Hữu Chấp

Khu Hữu Chấp

XV

Phường Kim Chân

01

Chùa Cầu Lâu

 Khu Phú Xuân

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố