Ban Tổ chức Thành uỷ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 8669

Ban Tổ chức Thành uỷ

  Lãnh đạo Ban tổ chức Thành Uỷ

Trưởng Ban
Đồng chí: Nguyễn Trung Dũng
SĐT: 3823.025
Email: ntdung.bn@bacninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Đồng chí: Nguyễn Thị Hương
SĐT: 3823.025 
Email: nthuong1.bn@bacninh.gov.vn

 

Phó Trưởng Ban

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy
SĐT: 3823.025 
Email: nttthuy.bn@bacninh.gov.vn
 
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
mối quan hệ công tác của Ban tổ chức Thành uỷ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 QĐ/TU ngày 18/10/2010
của Ban thường vụ Thành uỷ)
 
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 1. Chức năng:
Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị của thành phố.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành uỷ.
 
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu, đề xuất:
1.1. Tham mưu xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ; cụ thể hoá chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
1.2. Xây dựng Đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.
1.3. Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.
1.4 Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
2.1. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ.
2.2. Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ trực thuộc.
2.3. Việc thực hiện phân công phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.
2.4. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp uỷ thuộc Thành uỷ.
3. Thẩm định, thẩm tra:
3.1. Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cấp dưới, các phòng, ban, ngành khối Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thuộc Thành uỷ trước khi trình Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ.
3.2. Tham gia thẩm định các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành thuộc thành phố theo phân cấp.
3.3. Thẩm định và trình Ban thường vụ Thành uỷ nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.
3.4. Thẩm định và trình Ban thường vụ Thành uỷ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.
3.5. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định.
4. Phối hợp:
4.1. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ trong công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
4.2. Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố trong việc thể chế hoá các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.
4.3. Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của các xã, phường.
4.4. Chủ trì, tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua khen thưởng của Thành uỷ.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:
5.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố.
5.2. Tham gia ý kiến và đề xuất văn bản với Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ về thoả thuận, nhận xét, đánh giá cán bộ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng và tương đương thuộc thẩm quyền.
5.3. Thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố. Là cơ quan thường trực Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố, thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.
5.4. Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ.
5.5. Tham mưu giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.
5.6. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các Ban xây dựng Đảng và cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ.
5.7. Là cơ quan tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ trong việc tiếp nhận, điều động, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.
5.8. Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ thành phố.
5.9. Thực hiện các công việc khác khi được Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.
 
CHƯƠNG II
TỔ CHỨC BỘ MÁY
 Điều 3: Ban tổ chức gồm Trưởng ban, có từ 1 đến 2 Phó trưởng ban và cán bộ, chuyên viên giúp việc. Biên chế do Ban thường vụ Thành uỷ Quyết định.
 
CHƯƠNG III
 MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 4: Quan hệ với Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ và Ban tổ chức Tỉnh uỷ.
1. Ban tổ chức Thành uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Thành uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về lĩnh vực được phân công với Ban thường vụ và Thường trực Thành uỷ.
2. Định kỳ báo cáo kết quả công tác với Ban tổ chức Tỉnh uỷ, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban tổ chức Tỉnh uỷ theo quy định.
 
Điều 5: Quan hệ với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, Trung tâm BDCT thành phố.
Mối quan hệ công tác giữa Ban tổ chức với các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố là quan hệ phối hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban thường vụ và Thường trực Thành uỷ.
 
Điều 6: Quan hệ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.
1. Trong phạm vi lĩnh vực công tác, chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Ban thường vụ Thành uỷ.
2. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ giao.
 
Điều 7: Quan hệ với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố.
1. Khi triển khai nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý Nhà nước Ban tổ chức Thành uỷ phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thành uỷ được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các kỳ họp HĐND, UBND thành phố để bàn chủ trương, chính sách, chế độ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
 
Điều 8: Quan hệ với cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ
Quan hệ giữa Ban tổ chức Thành uỷ với cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, kiểm tra, góp ý trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác cán bộ theo phân cấp. Theo dõi hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9:
Căn cứ Quy định này Ban tổ chức Thành uỷ xây dựng quy chế làm việc của Ban, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong Ban nhằm nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban thường vụ Thành uỷ để xem xét, giải quyết./.
 
Nguồn: VPTU