Di tích lịch sử xã Kim Chân

19/06/2019 11:08 Số lượt xem: 0

Kim Chân vốn là một xã nằm trong 19 đơn vị hành chính xã phường thuộc thành phố Bắc Ninh , tỉnh Bắc Ninh . nằm ở phía Đông Bắc của Thành phố Bắc Ninh .  cách trung tâm thành phố 4,5 km phía Bắc giáp sông cầu , phía tây giáp phường thị cầu và Đáp Cầu , phía đông giáp xã Đại Xuân huyện Quế Võ , phía Nam giáp xã phương liễu quế võ và một phần phường vũ ninh .

Kim Chân nằm trong vùng đồng bằng sông hồng có địa hình tương đối bằng phẳng . Tổng diện tích tự nhiên 453,5 ha , dân số 1.391 hộ khoảng 5.600 nhân khẩu . Kim Chân có  5 thôn ( Kim Đôi , Ngọc Đôi , Quỳnh Đôi , phú Xuân , Đạo Chân) ; có 02 di tích lịch sử văn hóa : Nhà thờ Họ Nguyễn và văn chỉ Họ Phạm .

Kim Chân vốn là quê hương có giầu truyền thống văn hóa cách mạng của người dân Kinh Bắc , người dân hăng say lao động sản xuất , sống đoàn kết hòa thuận , biết trân trọng và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của cha ông , phát huy giá trị tinh thần để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc .

Kim Chân luôn là địa phương năng động , sáng tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế , xác định mô hình tăng trưởng , phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp , tiểu thủ công nghiệp , xây dựng dịch vụ , từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế , nâng mức thu nhập bình quân đầu người , từng bước nâng cao đời sống vật chất , tinh thần của nhân dân , an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội . Trong những năm đổi mới theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa . Đảng bộ và nhân dân Kim Chân đang quyết tâm phấn đấu lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , xây dựng Đảng chính quyền , hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ then chốt từng bước vươn lên trên các lĩnh vực phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội , quốc phòng – An ninh .

Lễ hội trên địa bàn xã Kim Chân

Kim Chân có 5 Lễ Hội truyền thống được tổ chức vào tháng giêng và tháng 2 âm lịch hàng năm, mục đích của các lễ hội này là: Gắn kết cộng đồng, nhân dân ở mỗi thôn làng, sống đoàn kết lại, cầu mong đức Đức Thánh Tam Giang che trở, phù hộ độ trì cho nhân dân được một mùa màng tốt tươi, gặp nhiều may mắn, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, khởi đầu cho một năm mới thịnh vượng đến với mỗi làng….hơn hết là cầu cho quê hương đất nước luôn thanh bình phát triển….

  1. Lễ hội làng Đạo Chân tổ chức vào ngày 12/01 âm lịch hằng năm
  2. Lễ hội làng Ngọc Đôi tổ chức vào ngày 24/01 âm lịch hằng năm
  3. Lễ hội làng Quỳnh Đôi tổ chức vào ngày 14/02 âm lịch hằng năm
  4. Lễ hội làng Phú Xuân tổ chức vào ngày 20/02 âm lịch hằng năm
  5. Lễ hội làng Kim Đôi tổ chức vào ngày 26/02 âm lịch hằng năm

 Nhân dân xã Kim Chân giữ gìn nét văn hóa qua các lễ hội truyền thống hàng năm….

 Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cùng với vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh người dân Kim Chân luôn tự hào, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của quê hương. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - UB MTTQ xã, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đã chủ động, tích cực khơi dậy các truyền thống quý báu của địa phương, khai thác hiệu quả, tiềm năng và thế mạnh của quê hương để không ngừng đổi mới và phát triển.

Những truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng quý báu của ông cha đã được duy trì, giữ vững và ngày càng phát triển, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Khơi dậy và phát huy các truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của phường, là nhiệm vụ quan trọng,  nhằm làm cho các giá trị truyền thống của phường gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của phường.

Từ đó làm chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của địa phương, của dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đều nhấn mạnh, “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.” Đồng thời, “Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”. Vì thế mà việc xây dựng Đề án “Tiếp tục khơi dậy, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của nhân dân Võ Cường” là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của phường trên con đường cùng toàn Thành phố Bắc Ninh trong sự nghiệp CNH - HĐH hôm nay.

Bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước, cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được nâng lên, góp phần hun đắp tình yêu quê hương, đất nước, làm nhân lên niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN. Những truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng quý báu của ông cha đã và đang được duy trì, giữ vững và ngày càng phát triển, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng và hình thành nếp sống văn hoá, nhân cách tốt đẹp, thực sự là động lực to lớn để vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Di tích trên địa bàn xã Kim Chân

Hiện nay trên địa bàn xã Kim Chân có 2  Di tích lịch sử văn hóa. Nói đến Kim Chân là nói về truyền thống khoa bảng thành danh nổi tiếng trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Trong cuốn “ Lịch triều hiến chương loại chí”, Phan Huy chú có viết: “ Làng Kim Đôi Huyện võ Giàng có họ Nguyễn từ đời Nhân Thiếp trở xuống, 3 đời thi đỗ 13 người. Đời đầu Lê, 5 anh em đồng thời cùng đỗ cả, con cháu nối nhau làm quan to trong triều” . Sách “ Bắc Ninh địa dân chí” của cụ Đỗ Trọng Vĩ đã ghi “ Huyện Võ Giàng về văn học thì Kim Đôi là nhất”. Trong gia phả Họ Nguyễn và hojh Phjam cũng ghi rất rõ truyền thống khoa bảng thành dang của 2 dòng họ này.

Làng Kim Đôi có 25 Tiến sĩ, trong đó họ Nguyễn 18, Họ Phạm 7 khen ngợi tài năng của con cháu họ Nguyễn và con cháu Họ Phạm của Thôn Kim Đôi, vua Lê Thánh Tông đã ban cho 8 chữ vàng “ Kim Đôi gia thế chu tử mãn Triều” ( nghĩa là “ Kim Đôi áo đỏ, áo tía đầy triều” ) và đến thời Lê được phong danh hiệu là Làng Tiến Sĩ Kim Đôi.

1.  Nhà Thờ Họ Nguyễn ( Thôn Kim Đôi ) được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào tháng 01 năm 1989, thờ 18 vị Tiến sĩ.

Nhà thời họ Nguyễn

Thủy đình họ Nguyễn

2. Văn chỉ họ Phạm ( Thôn Kim Đôi ) Thờ 7 vị Tiến sĩ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1993

 

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ CẤP QUỐC GIA

TRÊN ĐỊA BÀN xã Kim Chân

STT

Tên di tích

Loại hình

Địa điểm

Xếp hạng

01

Nhà Thờ Họ Nguyễn

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Kim Đôi

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Tháng: 01/1989

02

Văn chỉ Họ Phạm

Kiến trúc – Nghệ Thuật

Thôn Kim Đôi

Xếp hạng cấp Quốc gia

Số: 100-QĐ/BT

Năm: 1993

 
Nguồn: UBND xã Nam Sơn