Tổ chức bộ máy phường Vũ Ninh

17/06/2019 20:41 Số lượt xem: 0

1. CƠ CẤU VÀ SỐ LƯỢNG

- Thường trực UBND phường: 03 người (01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch).

- Thành viên UBND phường: 02 người (01 quân sự và 01 Công an).

- Cán bộ, công chức chuyên môn hiện có: 10 người (trong đó có 01 là thành viên UBND phường).

2. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các bộ phận chuyên môn, các Trưởng khu vực thuộc UBND phường, trong việc thực hiện Hiến pháp, Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND và Quyết định UBND phường.

2. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, trừ những vấn đề được qui định tại điều 3 quy chế này.

3. Áp dụng các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường; Ngăn ngừa, xử lý các biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ, viên chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại – tố cáo do nhân dân và các tổ chức gửi đến theo qui định của Pháp luật.

5. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND phường.

6. Đình chỉ, điều động công tác, khen thưởng kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền theo sự phân cấp quản lý. Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo qui định.

7. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của UBND phường và các kết quả giải quyết sai trái của bộ phận chuyên môn.

8. Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các ngành: Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, Tài chính, Thuế, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch, Thanh tra nhân dân, Thi đua khen thưởng và 4 khu vực. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả hoạt động của các ngành, khu vực nêu trên.

9. Xem xét và duyệt chi các khoản chi thường xuyên, đột xuất của UBND cũng như của các đoàn thể theo Nghị quyết của HĐND và theo qui định của Pháp luật.

10. Trong trường hợp đột xuất, phải vắng mặt trong thời gian 7 ngày trở lêm, Chủ tịch UBND phường phải ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND hoặc thành viên UBND phường giải quyết một phần hoặc toàn bộ công việc của Chủ tịch UBND phường. Nội dung ủy quyền phải được thể hiện cụ thể bằng văn bản.

11. Trong hoạt động của mình, Chủ tịch UBND thường xuyên giữ mối quan hệ với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UB.MTTQ phường cùng người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.

12. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo của công dân vào thứ 5 hàng tuần.

 * Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội 

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch UBND phường phụ trách Văn hóa xã hội (gọi tắt là khối Văn xã) trực tiếp phụ trách các bộ phận, lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, xã hộ – Thương binh xã hội, VHTT - TDTT - Đài truyền thanh - Nhà văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác như: Quản lý khối Văn phòng UBND, bộ phận cải cách hành chính “một cửa” liên thông, quản lý đối tượng dân số - kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ công tác Tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, Phổ cập giáo dục, ... và chịu trách nhiệm cá nhân khi giải quyết các công việc được ủy quyền.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày của Văn phòng UBND như: Tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân (trừ những hồ sơ liên quan đến lĩnh vực địa chính, ngân sách).

Đôn đốc các ngành, khu vực, các Ban chỉ đạo, các Đội liên ngành thực hiện Nghị quyết của HĐND phường, các văn bản Pháp luật của UBND phường và các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên. Đề xuất Chủ tịch UBND giải quyết các vấn đề về tổ chức cán bộ.

3. Thay mặt Chủ tịch UBND phường giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc. Lập kế hoạch chi kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất của Khối với mức chi theo qui định của Pháp luật trình Chủ tịch UBND phê duyệt.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì PCT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên hợp của UBND phường. Sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách Khối quản lý đô thị

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị (gọi tắt là khối Đô thị ) và chịu trách nhiệm cá nhân khi gải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được giao như: Địa chính xây dựng - môi trường - Quản lý đô thị - Kiến thiết đô thị, kiểm tra đề xuất xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đội tình nguyện xã hội, công tác PCCC - PCLB và Công đoàn phường.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách khối quản lý đô thị  có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày của Văn phòng UBND như: tiếp dân, giải quyết các hồ sơ hành chính của nhân dân (trừ những hồ sơ liên quan đến lĩnh vực ngân sách). Đôn đốc các ngành, khu vực, các đội liên ngành thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, kế hoạch của UBND phường, văn bản Pháp luật của UBND phường và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên. Đề xuất Chủ tịch giải quyết các vấn đề về tổ chức cán bộ.

3. Thay mặt Chủ tịch phường giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc. Lập kế hoạch chi kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất của khối với mức chi theo qui định của Pháp luật, trình Chủ tịch UBND phường phê duyệt.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì Phó CT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung được ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên họp của UBND phường, sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

 

* Các Ủy viên UBND phường có nhiệm vụ và quyền hạn sau

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của UBND, được quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề được qui định tại Điều 3 của quy chế này.

2. Làm tham mưu cho Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực chuyên môn được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

* Đối với những vấn đề vượt quá chức năng, quyền hạn thì phải xin ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phường.

3. Các ủy viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu theo qui định của Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. 

* Văn phòng UBND có nhiệm vụ tổ chức điều phối các hoạt động thường xuyên của UBND phường; tham mưu và giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND phường cụ thể

1. Giúp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường nắm toàn bộ tình hình hoạt động của UBND về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh, khu vực và các ngành chuyên môn.

2. Đề xuất các biện pháp cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính của địa phương.

3. Lập và trình Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch phường thông qua các chương trình công tác, các dự thảo báo cáo của UBND phường. Theo dõi và định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện quy chế cho UBND phường.

4. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND và UBND phường theo đúng nội dung, thể thức được qui định. Tổ chức việc thông báo, truyền đạt và theo dõi việc thực hiện các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên của UBND phường đối với các ngành, khu vực trong phường. Đảm bảo tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

5 Giúp Chủ tịch, Phó CT.UBND phường thực hiện tốt mối quan hệ giữa UBND phường với Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong phường và với UBND thành phố Bắc Ninh./

Nguồn: UBND phường Vũ Ninh