Tổ chức bộ máy phường Vệ An

14/06/2019 23:06 Số lượt xem: 0

I. ĐẢNG ỦY

1.Ông Trần Minh Phương- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

a. Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

b. Nhiệm vụ của Bí thư:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

2. Bà Bạch Thị Kiều Loan- Phó Bí Thư Thường trực Đảng Ủy

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

3. Ông Hoàng Mạnh Chiến- Phó Bí Thư Đảng Ủy

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật chính quyền Địa phương năm 2015.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

+ Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

II. HĐND PHƯỜNG

  1.  Danh sách Thường trực HĐND phường Vệ An..

STT

Họ Và tên

Chức vụ

SĐT

01

Ông. Trần Minh Phương

Chủ tịch HĐND

0169.2558.898

02

Ông. Nguyễn Xuân Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

0917.504.384

 
  1.  Danh sách các Ban HĐND phường Vệ An.

+ Ban  KT – XH HĐND phường.

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Ghi Chú

1

Ông. Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng Ban

 

2

Bà. Trần Thị Thanh

Phó Trưởng Ban

 

3

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Ủy viên

 

4

Ông: Vũ Ngọc Minh

Ủy viên

 

5

Ông  Hà Văn Quyết

Ủy viên

 

 

+ Ban Pháp chế HĐND phường

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Ghi Chú

01

Bà. Trần Thị Hiền

Trưởng Ban

 

02

Ông. Nguyễn Văn Hòa

Phó  Trưởng Ban

 

03

Ông Hoàng Ngọc Minh

Ủy viên

 

04

Bà Trần Thị Oanh

Ủy viên

 

05

Ông Nguyễn Đức Thuận

Ủy viên

 

 

3. Nhiệm vụ, chức năng của Lãnh đạo HĐND phường.

Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐND phường.

1. Chịu trách nhiệm trước HĐND phường về các hoạt động của Thường trực HĐND, thay mặt HĐND trong quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước cấp trên, với Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, trong phường và thành phố.

2. Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Thành ủy, HĐND - UBND thành phố, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND cả nhiệm kỳ và hàng năm.

3. Phối hợp với UBND để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Chỉ đạo việc phối hợp với Chủ tịch UBND phường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết HĐND giữa hai kỳ họp.

4. Phân công nhiệm vụ cho Đ/c Phó Chủ tịch HĐND để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp theo luật định.

5. Thực hiện những hiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐND.

1. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND phân công. Thay mặt Chủ tịch HĐND phường điều hành công việc hàng ngày.

2. Phụ trách việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND, đôn đốc thực hiện các báo cáo, đề án của các cơ quan trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất cũng như báo cáo của Thường trực HĐND trình tại kỳ họp HĐND. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thành nội dung, hình thức Nghị quyết của HĐND trước khi ban hành.

3. Phụ trách các hoạt động Thường trực giữa 2 kỳ họp. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc UBND phường và các cơ quan chức năng tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tại địa phương.

4. Giúp Chủ tịch HĐND xã điều hoà, phối hợp hoạt động các cơ quan chức năng của địa phưong và cơ quan nhà nước cấp trên, các cơ quan hữu quan khác.

5. Thường trực tiếp dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư và đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân, theo dõi đôn đốc các cơ quan của UBNDxã, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ý kiến đề nghị của cử tri và nhân dân trong xã.

6. Phụ trách công tác đại biểu: Theo dõi đôn đốc các Khu vực đại biểu HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri; Tiếp nhận và xử lý thông tin của đại biểu HĐND, theo dõi hoạt động của các Khu vực HĐND và đại biểu HĐND.

7. Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng giúp việc trực tiếp Thường trực HĐND trong việc phục vụ các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND.

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

III. UBND phường Vệ An

 

STT

Họ Và tên

Chức vụ

SĐT

01

Ông. Hoàng Mạnh Chiến

Chủ tịch UBND

0398215846

02

Ông. Trần Thế Phúc

Phó Chủ tịch UBND

0357778889

 

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân phường

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân phường;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

-  Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nguồn: UBND phường Vệ An