Thông tin liên hệ phường Vân Dương

18/06/2019 08:22 Số lượt xem: 0
TT Họ Và Tên Chức vụ SĐT Email
1 Nguyễn Thị Túc PBT TT Đảng uỷ, CTHĐND 0914339504 nttuc.bn@bacninh.gov.vn
2 Hà Văn Trọng   PBT, Phụ trách Đảng bộ CT  UBND 0917633055 hvtrong.bn@bacninh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đông PCT, UBND 0915543187 nvdong.bn@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thanh PCT, UBND 0961744688 nvthanh3.bn@bacninh.gov.vn
5 Nguyễn Tiến Bắc CT UBMTTQ phường 0961750865 ntbac1.bn@bacninh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Hà CB VP-TK 0989897187 nvha.bn@bacninh.gov.vn
7 Nghiêm Xuân Lực CHP Quân sự 0984541178 nvdong.bn@bacninh.gov.vn
8 Nguyễn Mạnh Tuyển BT Đoàn phường 0977010883 nmtuyen.bn@bacninh.gov.vn
9 Nguyễn Minh Tấn CB TC-KT 0946516458 nmtan.bn@bacninh.gov.vn
10 Phan Mỹ Dung CB ĐC-XD 0349507128 pmdung.bn@bacninh.gov.vn
11 Vũ Thị Thuỳ Dương CB QLĐT 0943224715 vttduongbn@bacninh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Loan CB LĐTBXH 0334751491 ntloan.bn@bacninh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Tuấn Nhã Văn phòng- Đảng uỷ 0987606538 nguyenthituannha@gmail.com
14 Hoàng Đình Thanh CT Hội Cựu chiến binh 0974427055 hdthanh.bn@bacninh.gov.vn
15 Viêm Trường Giang CT Hội ND 0968868155 vtgiang.bn@bacninh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng Đài TT 0979255621  
17 Hoàng Thị Tuyết PCT Hội LHPN (đang phụ trách) 0904129764  
18 Vũ Văn Tiệp BT Đoàn phường 0978718328  
DANH SÁCH TRƯỞNG KHU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
19 Trương Công Thành Trưởng khu Lãm Làng 0946213744  
20 Nguyễn Văn Phan Trưởng khu Lãm Trại 0398078152  
21 Lưu Văn Huy Trưởng khu Vân Trại 0962363862  
22 Viêm Quốc Thọ Trưởng khu Hai Vân 0354190652  
23 Viêm Văn Trịnh Trưởng khu Chu Mẫu 0988125628  
Nguồn: UBND phường Vân Dương