Tổ chức bộ máy phường Khúc Xuyên

17/06/2019 21:47 Số lượt xem: 0

I/ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng uỷ) là tổ chức lãnh đạo của Đảng bộ phường Khúc Xuyên giữa 2 kỳ Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và cấp ủy cấp trên trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng và chương trình công tác của Đảng bộ.

Đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng tổ chức đảng theo đúng quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ phường.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, tháng, quý, 6 tháng và năm của Đảng bộ; phân công công tác đối với các đồng chí Đảng ủy viên; thảo luận, thông qua báo cáo định kỳ của Đảng ủy; ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng ủy; xem xét công tác tài chính đảng của Đảng ủy, thực hiện nghiệp vụ đảng viên theo đúng Điều lệ đảng và hướng dẫn của cấp ủy các cấp.

3. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

1. Các bộ phận

- BCH Đảng bộ phường

- Ban thường vụ Đảng ủy

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ

- Khối dân vận Đảng ủy

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy

- 7 chi bộ (Chi bộ Khúc Toại, Trà Xuyên, Công an phường, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Mầm Non, Y tế)

2. Nhiệm vụ của Ban thường vụ Đảng ủy phường khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

-  Đ/c Trương Ngọc Trang – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Phụ trách chung; trực tiếp nắm và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; công tác tư tưởng; công tác chính trị nội bộ và thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.

- Đ/c Nguyễn Thị Loan – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Phụ trách công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát và thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc; Trưởng Khối Dân vận, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và phụ trách MTTQ phường.

- Đ/c Phạm Đức Biển: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, phụ trách công tác chính quyền và hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn phường. thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

3. Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trương Ngọc Trang

TUV, Bí thư Đảng ủy

0888728632

2

Nguyễn Thị Loan

Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0987 818 546

3

Phạm Đức Biển

Chủ tịch UBND

0983 674 818

4

Trần Xuân Trường

P.Chủ tịch UBND

0983 198 811

5

Nguyễn Thị Thanh Quế

P.Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ

0986 042 574

6

Ngô Văn Thành

Chỉ huy trưởng QS

0947 962 683

7

Phạm Thị Hậu

Trạm trưởng y tế

0942 308 224

8

Chu Văn Quý

Hiệu trưởng trường THCS

0914 668 642

9

Ngô Thanh Quý

Trưởng Công an phường

0912 650

II/ Hội đồng nhân dân:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân phường.

* Cơ cấu gồm

1. Thường trực HĐND 02 người

          2. Ban Pháp chế 03 người

          3. Ban Kinh tế-xã hội

1

Nguyễn Thị Loan

Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0987 818 546

2

Nguyễn Thị Thanh Quế

Phó Chủ tịch HĐND

0986 042 574

- Nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phương nhiệm kỳ 2011-2016

1. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường:

- Chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND phường và phân công nhiệm vụ cụ thể trong TT. HĐND.

+ Chủ tọa các kỳ họp của HĐND phường, chủ trì các phiên họp của TT. HĐND các cuộc họp của Thường trực HĐND với UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, Trưởng, Phó các ban.

+ Phụ trách công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy của HĐND phường theo phân cấp quản lý nhiệm vụ.

+ Ký Nghị quyết, biên bản kỳ họp HĐND, ký các văn bản quy trình của HĐND phường gửi Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ký giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường, phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường.

+ Quyết định tổ chức Đoàn giám sát theo quy định của pháp luật.

+ Thay mặt Thường trực HĐND phường trình HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND phường bầu.

+ Chủ tịch HĐND phường Khúc Xuyên hoạt động kiêm nhiệm.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Quế, Phó Chủ tịch HĐND phường

-  Giúp Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch HĐND. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền điều hành các hoạt động của HĐND phường.

+ Tham gia Chủ tọa các kỳ họp HĐND phường tham gia các phiên họp của TT. HĐND, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của TT. HĐND phường.

+ Thay mặt Chủ tịch HĐND theo dõi giám sát toàn bộ các lĩnh vực công tác, điều hòa phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND phường.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của HĐND, TT. HĐND.

+ Phó chủ tịch HĐND phường hoạt động chuyên trách.

III. Ủy ban ban nhân dân:

1/ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

1

Phạm Đức Biển

Chủ tịch UBND

0983 674 818

2

Trần Xuân Trường

P.Chủ tịch UBND

0983 198 811

3

Ngô Văn Thành

Chỉ huy trưởng QS, Ủy viên UBND

0947 962 683

4

Ngô Thanh Quý

Trưởng Công an phường, Ủy viên UBND

0912 650

1. Ông  Phạm Đức Biển - Chủ tịch UBND phường:

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Đảng uỷ, HĐND phường về toàn bộ các hoạt động của UBND phường. Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Tài chính và ngân sách; Xây dựng cơ bản; Công tác liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án, công trình;

- Quốc phòng và An ninh;

- Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác Tư pháp; - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền.

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Công tác phòng chống lụt bão.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Ký duyệt các văn bản phụ trách khối được phân công.

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Hội đồng giáo dục phổ biến tuyên truyền pháp luật; Trưởng ban an toàn giao thông, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Tổ trưởng Tổ tư vấn giải quyết đơn thư về đất đai và lĩnh vực được phân công...

- Phụ trách: Khu Khúc Toại.

2. Ông Trần Xuân Trường -  Phó Chủ tịch UBND phường:

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về những công việc được phân công. Chỉ đạo công việc của Uỷ ban nhân dân khi Chủ tịch đi vắng ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy quyền. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau đây:

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo phù hợp với các quy hoạch của phường đã được duyệt, các quy hoạch của thành phố được duyệt liên quan đến phường.

- Phụ trách công tác: Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nghề;

Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế; dân số, gia đình, trẻ em; lao động, thương binh và xã hội;

- Thực hiện quy chế dân chủ;

- Tiếp dân, giải quyết đơn thư các loại trên lĩnh vực phụ trách;

- Trật tự đô thị; Thủy lợi, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Giúp Chủ tịch UBND phường xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng và các vi phạm khác trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo việc thu thuế, quỹ trên địa bàn; Công tác phòng chống úng.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo sau: Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người; Ban chỉ đạo xây dựng nhà văn hoá; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phường; Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; BCĐ chương trình phát triển thanh niên phường; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

- Phụ trách khu Trà Xuyên.

3. Ông ngô Thanh Quý, Ủy viên UBND phường - Trưởng Công an phường.

 Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về công tác được phân công, phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn ở địa phương, gồm:

- Tổ chức lực lượng công an phường, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý;

- Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền;

- Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn;

- Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên;

- Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn phường.

Phối hợp xử lý vi phạm đất đai, đê điều, trật tự đô thị trên địa bàn phường

- Chỉ đạo và xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố của phường, trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân phường, công an cấp trên giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

4. Ông Ngô Văn Thành, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về công tác được phân công, phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm:

- Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên;

- Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định;

- Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ;

- Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn;

- Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự;

- Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, đoàn thanh niên, ban ngành và các khu phố thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở phường, phường, thị trấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

Nguồn: UBND phường Khúc Xuyên