Tổ chức bộ máy

01/07/2019 15:19 Số lượt xem: 43

TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐẢNG UỶ PHƯỜNG HẠP LĨNH NHIỆM KỲ 2015-2020

A. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Thường trực Đảng uỷ : 3 đồng chí( 01 đồng chí Bí thư đảng uỷ, 01 đồng chí: Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phụ trách công tác Đảng, 01 đồng chí: Phó bí thư đảng uỷ phụ trách công tác chính quyền)

+ Đồng chí: Vũ Xuân Toàn – Bí thư đảng uỷ phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Hựu – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường.

 + Đồng chí: Nguyễn Văn Việt – Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

  • Ban thường vụ Đảng uỷ phường: 5 đồng chí.       

+ Đồng chí: Vũ Xuân Toàn – Bí thư đảng uỷ phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Hựu – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Việt – Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Như Hùng – Phó chủ tịch UBND phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Công Vượng – CT. UBMTTQ kiêm P.CT UBND phường.

  • Ban chấp hành đảng bộ phường khoá XXII nhiệm kỳ 2015-2020 : 15 đồng chí:

+ Đồng chí: Vũ Xuân Toàn – Bí thư đảng uỷ phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Hựu – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Việt – Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Như Hùng – Phó chủ tịch UBND phường.

 + Đồng chí: Nguyễn Công Vượng – CT. UBMTTQ kiêm P.CT UBND phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tân – Phó chủ tịch HĐND phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Mỵ - Chủ tịch HLHPN phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Hữu – Công chức Văn phòng – Thống kê phường.

+ Đồng chí: Nguyễn Kim Thắng – Trưởng ban Bảo vệ dân phố.

+ Đồng chí: Trần Hữu Giáp – Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường.

+ Đồng chí: Trần Tất Oánh – Bí thư chi bộ ất.

+ Đồng chí:  Nguyễn Đăng Trọng – Công chức Địa chính – Xây dựng phường.

+ Đồng chí: Bùi Hồng Lĩnh – Trưởng công an phường.

+ Đồng chí : Nguyễn Thị Ninh – Công chức Văn phòng – Thống kê phường.

+ Đồng chí: Trần Đức Dương – Phó chủ tịch Hội CCB phường.    

2. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 * Nhiệm vụ, quyền hạn của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Bí thư là người đứng đầu đảng bộ, chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành uỷ, trước Đảng bộ và nhân dân về sự lãnh đạo của đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công.

- Bí thư Đảng ủy có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chủ trì và kết luận các hội nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chủ động đề xuất, trao đổi thảo luận trong Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân địa phương và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để trình hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.

3. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, là Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường, công tác nội chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, và công tác tài chính đảng

4. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ ở địa phương. Chủ động đề xuất kiến nghị với Ban Chấp hành các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; bảo đảm sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đúng quy chế và quy định của Điều lệ Đảng. Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy và trong Đảng bộ.

5. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; báo cáo với Thành uỷ và thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương và hoạt động của cấp ủy theo đúng quy định của Ban Thường vụ Thành uỷ.

6. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư thường trực giải quyết công việc hằng ngày của Đảng ủy; chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Đảng ủy có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành ký các nghị quyết, các văn bản của Ban Chấp hành.

* Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy về những công việc được phân công.

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư việc chuẩn bị dự thảo quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm, hàng tháng của Ban Chấp hành Đảng bộ; chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế, các chương trình công tác đã đề ra; chuẩn bị chương trình nội dung các hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư việc điều hành và giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm; thay mặt Bí thư khi bí thư đi vắng. Trực tiếp quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và việc phối hợp công tác giữa tổ chức đảng với chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng và của Đảng ủy. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan bộ phận hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực đề nghị.

4. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác dân vận của đảng; Công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, nghiệp vụ đảng viên; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng; và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thay mặt Ban Chấp hành ký một số văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

*Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí Phó Bí thư-Chủ tịch UBND phường

Cùng với đồng chí Bí thư; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy về công việc được phân công.

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND nhân dân phường có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy về toàn bộ hoạt động của chính quyền ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành trong Ủy ban nhân dân chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp ủy đảng và nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các đề án cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng, an ninh, để trình Đảng ủy thảo luận, quyết định theo chương trình công tác của cấp ủy.

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ và đồng chí Bí thư chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua – khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền.hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của ủy ban nhân dân cho Đảng ủy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên báo cáo, báo cáo theo yêu cầu của đồng chí Bí thư và Ban thường vụ Đảng ủy về hoạt động của Ủy ban nhân dân; chủ động đề xuất kiến nghị những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của Ủy ban nhân dân cần báo cáo xin ý kiến tập thể Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành; phối hợp chặt chẽ với đồng chí Phó Bí thư thường trực và đồng chí Chủ tịch HĐND trong xử lý công việc để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và chính quyền.

Phối hợp với Thường trực HĐND phường, Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở.

TỔ CHỨC BỘ MÁY HĐND PHƯỜNG HẠP LĨNH NHIỆM KỲ 2016-2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1.1.Thường trực HĐND phường gồm 1 người( Phó chủ tịch HĐND phường)

+ Ông: Nguyễn Ngọc  Tân – Đảng uỷ viên – Phó chủ tịch HĐND phường.

1.2.Các ban của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường:

+ Bà: Nguyễn Thị Mỵ - Đảng uỷ viên – Trưởng ban kinh tế - xã hội.

+ Ông: Lê Văn Hà – Phó ban kinh tế - xã hội.

- Ban Pháp chế HĐND phường:

+ Ông: Nguyễn Công Phúc- Phó ban pháp chế HĐND phường.

- Đại biểu HĐNĐ phường khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: 24 đại biểu.

1. Ông: Vũ Xuân Toàn – Bí thư đảng uỷ phường

2. Ông: Nguyễn Văn Việt – Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

3. Ông: Nguyễn Như Hùng – Uỷ viên BTV- Phó chủ tịch UBND phường.

4. Ông: Nguyễn Ngọc Tân – Đảng uỷ viên – Phó chủ tịch HĐND phường.

5. Ông: Nguyễn Công Vượng – Uỷ viên BTV- CT.UBMTTQ- Phó chủ tịch UBND phường.

6. Bà: Nguyễn Thị Mỵ - Chủ tịch HLHPN phường.

7. Ông: Nguyễn Công Phúc – Công chức Tư pháp.

8. Ông: Nguyễn Công Thành – Bí thư đoàn phường.

9. Ông: Nguyễn Như Cương – Trưởng khu phố Sơn.

10. Ông: Nguyễn Đăng Trọng – Công chức Địa chính – Xây dựng phường.

11. Bà: Nguyễn Thị Ninh – Công chức Văn phòng – Thống kê phường.

12. Bà: Dương Thị Thu Huyền – Hiệu trưởng Mầm Non trường Hạp Lĩnh.

13. Ông: Trần Kim Luật .

14. Ông: Trần Hữu Giáp – Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường.

15. Ông: Lê Văn Hà- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường.

16. Ông: Nguyễn Văn Hữu – Công Chức Văn phòng – Thống kê phường.

17. Ông: Nguyễn Doãn Long – Chỉ huy trưởng quân sự phường.

18. Ông: Nguyễn Nam Hà – Công chức Tài chính – kế toán phường.

19. Ông: Nguyễn Đình Thuận .

20. Ông: Nguyễn Kim Thắng- Trưởng ban Bảo vệ dân phố.

21. Ông: Trần Đức Dương – Phó chủ tịch Hội CCB phường.

 22. Ông: Nguyễn Gia Đương .

23. Ông: Đỗ Viết Xuân – Công chức Văn hoá – Xã hội phường

 24. Ông: Nguyễn Doãn Bính – Trưởng khu phố Tiên Xá.

2.NHIỆM VỤ CỦA  HĐND PHƯỜNG

 Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

TỔ CHỨC BỘ MÁY  UBND PHƯỜNG HẠP LĨNH NHIỆM KỲ 2016-2021

1. CƠ CẤU VÀ SỐ LƯỢNG

- Thường trực UBND phường: 03 người (01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch).

+ Ông: Nguyễn Văn Việt – Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường.

+ Ông: Nguyễn Như Hùng – Uỷ viên BTV- Phó chủ tịch UBND phường.

+ Ông: Nguyễn Công Vượng – Uỷ viên BTV- Phó chủ tịch UBND phường.

- Thành viên UBND phường: 02 người (01 quân sự và 01 Công an).

+ Ông: Nguyễn Doãn Long –Thành viên UBND- Chỉ huy trưởng quân sự phường.

+ Ông: Bùi Hồng Lĩnh – Thành viên UBND phường – Trưởng công an phường.

- Cán bộ, công chức chuyên môn hiện có: 12 người (trong đó có 01 là thành viên UBND phường).

2. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các bộ phận chuyên môn, các Trưởng khu phố thuộc UBND phường, trong việc thực hiện Hiến pháp, Pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND và Quyết định UBND phường.

2. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của  Chủ tịch UBND phường.

3. Áp dụng các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường; Ngăn ngừa, xử lý các biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Tổ chức tiếp dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại – tố cáo do nhân dân và các tổ chức gửi đến theo qui định của Pháp luật.

5. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND phường.

6. Đình chỉ, điều động công tác, khen thưởng kỷ luật cán bộ, công chức thuộc quyền theo sự phân cấp quản lý. Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo qui định.

7. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của UBND phường và các kết quả giải quyết sai trái của bộ phận chuyên môn.

8. Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các ngành: Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, Tài chính- Kế toán, Thuế, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê, Thanh tra nhân dân, Thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả hoạt động của các ngành.

9. Xem xét và duyệt chi các khoản chi thường xuyên, đột xuất của UBND cũng như của các đoàn thể theo Nghị quyết của HĐND và theo qui định của Pháp luật.

10. Trong trường hợp đột xuất, phải vắng mặt do công việc hoặc lý do khác, Chủ tịch UBND phường phải ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND hoặc thành viên UBND phường giải quyết một phần hoặc toàn bộ công việc của Chủ tịch UBND phường. Nội dung ủy quyền phải được thể hiện cụ thể bằng văn bản.

11. Trong hoạt động của mình, Chủ tịch UBND thường xuyên giữ mối quan hệ với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UB.MTTQ phường cùng người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.

12. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo của công dân vào thứ 5 hàng tuần.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội 

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch UBND phường phụ trách Văn hóa xã hội (gọi tắt là khối Văn xã) trực tiếp phụ trách các bộ phận, lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, Thương binh xã hội, VHTT - TDTT - Đài truyền thanh, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác Tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, Phổ cập giáo dục,và chịu trách nhiệm cá nhân khi giải quyết các công việc được ủy quyền.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày, giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân.

Đôn đốc các ngành, các khu phố, các Ban chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết của HĐND phường, các văn bản Pháp luật của UBND phường và các cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

3. Thay mặt Chủ tịch UBND phường giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì PCT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên họp của UBND phường. Sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách Khối  Kinh tế-   Đô thị

Chủ tịch UBND phường ủy quyền Phó chủ tịch phụ trách khối Kinh tế - Đô thị (gọi tắt là khối Đô thị ) và chịu trách nhiệm cá nhân khi gải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được giao như: Địa chính xây dựng - môi trường - Quản lý đô thị - Nông nghiệp- Xây dựng đô thị, kiểm tra đề xuất xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đội tình nguyện xã hội, công tác PCCC - PCLB , công tác bộ phận một cửa.

Với vai trò giúp việc cho Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND phụ trách khối quản lý đô thị  có những nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các bộ phận thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

2. Giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi và điều hành các hoạt động hàng ngày như: tiếp dân, giải quyết các hồ sơ hành chính của nhân dân . Đôn đốc các ngành, các khu phố, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, kế hoạch của UBND phường, văn bản Pháp luật của UBND phường và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

3. Thay mặt Chủ tịch phường giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực được phân công, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả xử lý công việc.

4. Trong trường hợp Chủ tịch UBND phường vắng mặt, nếu có ủy quyền cụ thể, thì Phó CT.UBND phường được quyền giải quyết toàn bộ những vấn đề thuộc nội dung được ủy quyền. Đồng thời chủ trì các phiên họp của UBND phường, sau đó báo cáo kết quả giải quyết cho Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết đó.

5. Cùng với Chủ tịch UBND phường thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

* Các Ủy viên UBND phường có nhiệm vụ và quyền hạn sau

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của UBND, được quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề được qui định tại Điều 3 của quy chế này.

2. Làm tham mưu cho Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực chuyên môn được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

* Đối với những vấn đề vượt quá chức năng, quyền hạn thì phải xin ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phường.

Nguồn: UBND phường Hạp Lĩnh