Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Giới thiệu chung Thành Uỷ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 10
Giới thiệu chung Thành Uỷ
<img alt="" width="416" height="245" data-cke-saved-src="/documents/22301/3442928/thành%20uỷ.JPG" src="/documents/22301/3442928/thành%20uỷ.JPG" "="">
 
 1. Trụ sở:
     Số 10 Phường Nguyên phi Ỷ Lan, phường Suối hoa, TP. Bắc Ninh.
 
 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:
    - Văn phòng  Thành ủy
    - Ban Tổ chức Thành uỷ
    - Ban Tuyên giáo Thành uỷ
    - Ban Dân vận Thành uỷ
    - Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ
    - Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố
Nguyễn Thị Nga
Nguồn: Văn phòng Thành ủy