UBND thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa

22/03/2019 16:19 Số lượt xem: 219

Nhằm thực hiện hiệu quả quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân, ngày 20/3, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã kiện toàn BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 do đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng Ban. Các phòng, ban, đơn vị cũng tập trung bàn thảo, đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân; kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”; kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo đó, mục đích của phong trào nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, từ trong các cơ quan Nhà nước đến ngoài xã hội, trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, trị trí của văn hóa và nhân tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phối hợp, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào quần chúng hiện có trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; lồng ghép với các phong trào của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương. Đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Mục tiêu cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là: Có từ 80% trở lên khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; 93% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, trên 60% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; có từ 49% trở lên các đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đơn vị để hoàn chỉnh chi tiết 03 kế hoạch. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một số tỷ lệ đảm bảo hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Về kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân phải tạo ra điểm nhấn vào dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố (8/8/1954 – 8/8/2019). Đối kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần chỉ đạo triển khai chặt chẽ, khớp số liệu; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh