Thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá đối với các lô đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

09/01/2018 15:49 Số lượt xem: 1255
Nguồn: Phòng Tài chính Kế hoạch TP