Thông báo lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá

11/06/2018 15:43 Số lượt xem: 421
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố