TB về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 85 thửa đất ở tại dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, TPBN

30/11/2020 14:43 Số lượt xem: 215
Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất