Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

05/10/2018 15:00 Số lượt xem: 407

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP  BẤT THƯỜNG), HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp: Mời xem tại đây!

2. Giấy triệu tập kỳ họp: Mời xem tại đây!

3. Giấy mời dự kỳ họp: Mời xem tại đây!

4. Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp:

4.1 Báo cáo của HĐND thành phố:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018: Mời xem tại đây!

4.2. Báo cáo, tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng,  nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018: Mời xem tại đây!

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018: Mời xem tại đây!

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020: Mời xem tại đây!

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố: Mời xem tại đây!

- Tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND thành phố: Mời xem tại đây!

admin
Nguồn: Văn phòng HĐND & UBND thành phố