Tài liệu kỳ họp thứ 7- HĐND thành phố khóa XXI

06/07/2018 14:28 Số lượt xem: 694

 

 

GIẤY MỜI, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Tài liệu họp:

1. BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

2. BC kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

3. BC tình hình, công tác đảm bảo An ninh, trật tự 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm

4. BC tình hình QLNN về đất đai 6 tháng đầu năm

5. BC kết quả thực hiện công tác QP-ĐP 6 tháng đầu năm

6. Tờ trình đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm VHTT các xã, phường

7. BC kết quả công tác thi hành dân sự 06 tháng đầu năm 2018

8. Thông báo hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của chính quyền 6 tháng đầu năm

9. BC kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2018

10. BC kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm

11. BC kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm.

12. BC tình hình, kết quả đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm

13. BC danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018- 2020 và danh mục các công trình đầu tư XDCB năm 2019 và 2020 trên địa bàn thành phố

14. BC tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm

15. BC quyết toán thu- chi NSNN năm 2017

16. BC kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND thành phố

17. BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7- HĐND thành phố khóa XXI

18. BC thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XXI

19. BC thẩm tra của Ban Pháp chế tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XXI

20. Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2019

21. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XXI

22. Tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND thành phố khóa XXI

23. BC kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2018 HĐND thành phố

24. BC tổng hợp các phòng, ban, đơn vị trả lời ý kiến cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố

25. Dự kiến chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố

NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết 46/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP khóa XXI

2. Nghị quyết 47/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP khóa XXI

3. Nghị quyết 48/NQ-HĐND về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018

4. Nghị quyết 49/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Bắc Ninh năm 2017

5. Nghị quyết 51/NQ-HĐND về việc hỗ trợ 50% kinh phí GPMB xây dựng Trung tâm VHTT các xã, phường 

6. Nghị quyết 52/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Bắc Ninh

Nguồn: Văn phòng HĐND- UBND thành phố