Tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Khóa XXI

11/07/2019 11:44 Số lượt xem: 173

           

TT

Nội dung

Chi tiết

1

 

- Giấy triệu tập

- Giấy mời

- Chương trình kỳ họp

- Chi tiết

- Chi tiết

- Chi tiết

2

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố

- Chi tiết

3

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

4

Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

5

Báo cáo ước thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

6

Báo cáo Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018

- Chi tiết

7

Báo cáo công tác đảm bảo An ninh - trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

8

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác QP-QSĐP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

9

Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

10

Báo cáo kết quả tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; những kiến nghị với HĐND, UBND tại kỳ họp thứ 11

- Chi tiết

11

Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

12

Báo cáo Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

13

Báo cáo Kết quả thi hành dân sự 6 tháng đấu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

- Chi tiết

14

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XXI

- Chi tiết

15

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp

- Chi tiết

- Chi tiết

16

Tờ trình chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020

- Chi tiết

17

Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

- Chi tiết

18

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XXI

- Chi tiết

admin
Nguồn: Văn phòng & HĐND thành phố