Quyết định về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Hoàng Kim Chắt và bà Nguyễn Thị Ninh tại phường Đáp Cầu, TP, Bắc Ninh

12/04/2019 11:10 Số lượt xem: 157
Nguồn: UBND Thành phố