Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Thành ủy

06/07/2018 08:42 Số lượt xem: 558

Ngày 4/7, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương tại Bắc Ninh làm Trưởng đoàn và các thành viên đã về làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Vương Quốc Tuấn, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Thành ủy đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa  XII.

Qua quá trình triển khai, thành phố Bắc Ninh đã đạt một số kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Nghị quyết theo đúng định hướng chỉ đạo của Tỉnh và Trung ương. Cụ thể công tác quán triệt nội dung Nghị quyết được tổ chức trực tuyến qua sóng Đài PTTH Bắc Ninh với tỷ lệ gần 94% đảng viên tham gia tại 138 điểm. Đối với vấn đề tinh gọn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị và Đề án sáp nhập một số thôn khu phố, thành phố đã nghiên cứu, khảo sát từ thực tiễn để triển khai theo lộ trình phù hợp theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực mạnh mẽ, gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn, phát huy năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Hội nghị cũng đã làm rõ tính ưu việt cũng như thuận lợi khó khăn trong hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư, công tác phối hợp giữa Công an và Ban bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo ANTT; những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc sáp nhập làng, khu phố; hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các phường xã và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ vui mừng phấn khởi với những kết quả và dự kiến chương trình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 64- KL/TW của Thành ủy Bắc Ninh. Khẳng định các đồng chí cán bộ lãnh đạo và đảng viên đã nhận thức sâu sắc về Nghị quyết và xác định đó là quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra đặc biệt nhấn mạnh đến cấu trúc mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước phải được xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN hiện nay. Do đó, đồng chí yêu cầu Thành ủy Bắc Ninh cần thận trọng, không duy ý trí trong quá trình tinh gọn bộ máy, khơi dậy sức mạnh trong nhân dân thông qua công tác tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, vận động để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vấn đề giảm biên chế, tinh gọn bộ máy. Đồng thời Thành ủy chủ động xây dựng và triển khai các mô hình mới, tiên tiến và mang tính đột  phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Với quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố, Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch tin tưởng thành phố Bắc Ninh sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết một cách toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, tạo sự đột phá trong tiến trình phát triển của thành phố trẻ giai đoạn 2018 – 2021.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)