Đảng bộ thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 khóa XII

02/07/2018 08:45 Số lượt xem: 286

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 29/6, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến qua sóng của Đài phát thanh & truyền hình tỉnh.

Tại điểm cầu Trung tâm văn hóa thể thao thành phố, các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy,Thành ủy viên khóa XXI và gần 300 cán bộ, đảng viên của 34 chi bộ thuộc khối Đảng, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố đến học tập Nghị quyết.

Thành ủy Bắc Ninh cũng chỉ đạo 78 Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tại 143 điểm cầu ở các địa phương, đơn vị, thu hút hơn 7.600 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 95%.

Toàn cảnh Hội nghị

Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, vấn đề cốt lõi. Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 03 Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đề ra những biện pháp hiệu quả, nỗ lực hành động để Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết số 26- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, gồm: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ; Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. Để thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác cán bộ, Nghị quyết yêu cầu tập trung vào hai trọng tâm và năm đột phá. Hai trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Năm đột phá là: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí Bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày những nội dung cở bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, nội dung cải cách, trong đó lưu ý những điểm mới của Nghị quyết 28 như: Thêm 04 đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH); Giảm ½ số năm đóng BHXH để được hưởng hưu trí; Thiết kế gói BHXH ngắn hạn cho người lao động; Người lao động được nghỉ hưu trước 5 tuổi so với tuổi quy định; Sửa đổi quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; Trả lương hưu không phụ thuộc vào tiền lương; Đầu tư trái phiếu chính phủ vào Quỹ BHXH; Sửa cách tính lương hưu; Hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần; Đơn giản hơn về thủ tục đóng BHXH…

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết nêu rõ 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương. Hai là, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương; Ba là, xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới. Bốn là, quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và các đề án đổi mới, cải cách trong các ngành, lĩnh vực có liên quan là công việc rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ. Sáu là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bảy là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội.

Theo chương trình, sáng ngày 03/7/2018, Hội nghị sẽ thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, thảo luận, giải đáp, viết bài thu hoạch./.

Minh Khang – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh