Lịch tiếp công dân

01/01/2017 10:41 Số lượt xem: 106
Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo UBND thành phố năm 2018

Buổi

Thời gian

Buổi

Thời gian

1

Thứ 2 ngày 15/01/2018

13

Thứ 4 ngày 25/07/2018

2

Thứ 5 ngày 25/01/2018

14

Thứ 4 ngày 15/08/2018

3

Thứ 2 ngày 26/02/2018

15

Thứ 2 ngày 27/08/2018

4

Thứ 5 ngày 15/03/2018

16

Thứ 2 ngày 17/09/2018

5

Thứ 2 ngày 26/03/2018

17

Thứ 3 ngày 25/09/2018

6

Thứ 2 ngày 16/04/2018

18

Thứ 2 ngày 15/10/2018

7

Thứ 4 ngày 25/04/2018

19

Thứ 5 ngày 25/10/2018

8

Thứ 3 ngày 15/05/2018

20

Thứ 5 ngày 15/11/2018

9

Thứ 6 ngày 25/05/2018

21

Thứ 2 ngày 26/11/2018

10

Thứ 6ngày 15/06/2018

22

Thứ 2 ngày 17/12/2018

11

Thứ 2 ngày 25/06/2018

23

Thứ 3 ngày 25/12/2018

12

Thứ 2 ngày 16/07/2018

 

 

Thành phần:

- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (trong trường hợp Chủ tịch UBND bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tiếp công dân theo quy định)

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Thanh tra thành phố, Tài Nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Trong trường hợp cần thiết theo nội dung có liên quan, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố mời lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng tham gia tiếp công dân

- Ban Tiếp công dân thành phố;

- Công an thành phố.

Thời gian: Trong giờ hành chính của các buổi tiếp công dân

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân thành phố Bắc Ninh (Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan - phường Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh).

Admin
Nguồn: UBND thành phố