Lịch tiếp công dân

01/01/2017 10:41 Số lượt xem: 71
Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo UBND thành phố năm 2017

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 1

15/01/2017

25/01/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 2

15/02/2017

25/02/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 3

15/03/2017

25/03/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 4

15/04/2017

25/04/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 5

15/05/2017

25/05/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 6

15/06/2017

25/06/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 7

15/07/2017

25/07/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 8

15/08/2017

25/08/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 9

15/09/2017

25/09/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 10

15/10/2017

25/10/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 11

15/11/2017

25/11/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Tháng 12

15/12/2017

25/12/2017

Chủ tịch Trần Đức Điện

Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố - Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Admin
Nguồn: UBND thành phố