Lịch tiếp công dân

02/01/2017 10:41 Số lượt xem: 112
Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND thành phố năm 2020

Buổi

Thời gian

Buổi

Thời gian

1

Thứ 4 ngày 15/01/2020

13

Thứ 2 ngày 27/07/2020

2

Thứ 2 ngày 17/02/2020

14

Thứ 2 ngày 17/08/2020

3

Thứ 3 ngày 25/02/2020

15

Thứ 3 ngày 25/08/2020

4

Thứ 2 ngày 16/03/2020

16

Thứ 3 ngày 15/09/2020

5

Thứ 4 ngày 25/03/2020

17

Thứ 6 ngày 25/09/2020

6

Thứ 4 ngày 15/04/2020

18

Thứ 5 ngày 15/10/2020

7

Thứ 2 ngày 27/04/2020

19

Thứ 2 ngày 26/10/2020

8

Thứ 6 ngày 15/05/2020

20

Thứ 2 ngày 16/11/2020

9

Thứ 2 ngày 25/05/2020

21

Thứ 4 ngày 25/11/2020

10

Thứ 2 ngày 15/06/2020

22

Thứ 3 ngày 15/12/2020

11

Thứ 5 ngày 25/06/2020

23

Thứ 6 ngày 25/12/2020

12

Thứ 4 ngày 15/07/2020

 

 

Thành phần:

- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (trong trường hợp Chủ tịch UBND bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tiếp công dân theo quy định)

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND, Thanh tra thành phố, Tài Nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Công an, Tư pháp, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Trong trường hợp cần thiết theo nội dung có liên quan, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố mời lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng tham gia tiếp công dân

Thời gian: Trong giờ hành chính của các buổi tiếp công dân

Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân thành phố Bắc Ninh (Số 9 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan - phường Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh).

Admin
Nguồn: UBND thành phố